• باغ ویلا احسان حسینی

حدود قیمت: از تا

مقایسه ملک ها

2,800,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 150

ویلا

2,800,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 150

ویلا

2,800,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 110

ویلا

2,800,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 110

ویلا

3,850,000,000 تومان
3,850,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 80

ویلا

3,600,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 140

ویلا

3,600,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 140

ویلا

2,800,000,000 تومان
2,800,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 130

ویلا